Pārlekt uz galveno saturu

Prasības pieņemšanai valsts aizsardzības dienestā

Kas var pieteikties brīvprātīgi?

Valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi var pieteikties pilsoņi — vīrieši un sievietes — no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam. Jāņem vērā, ka, piesakoties dienestam brīvprātīgi:

 • pilsoņa veselības stāvoklim jāatbilst noteiktajam prasībām;
 • dienestā netiks pieņemts:

1) pilsonis, kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērna vecāks ir miris vai otram vecākam nav iespēju īstenot aizgādību vai otrs bērna vecāks ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā;

2) pilsonis, ja viņš ir bērna, kuram noteikta invaliditāte, vecāks, aizbildnis vai audžuvecāks;

3) pilsonis, kuram saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto vai vecākiem, ja viņš ir vienīgais aprūpētājs;

4) Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolvents;

5) pilsonis, kurš ir iepriekšēju profesionālā dienesta pieredzi (ja nodienēti ne mazāk kā 11 mēneši)  vai dienesta pieredzi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē (ja nodienēti ne mazāk kā divi gadi)

Ja uz Tevi attiecas kāds no šajā punktā minētajiem gadījumiem, aicinām sazināties ar rekrutēšanas speciālistiem, lai atrastu Tev piemērotāko valsts aizsardzības zināšanu un prasmju apguves un dienesta veidu! 

 • dienestā netiks pieņemts pilsonis, kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī pilsonis, kurš ar šādiem noziegumiem ir notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret viņu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.
Kas ir pakļauti valsts aizsardzības dienestam?  

Valsts aizsardzības dienestam ir pakļauti pēc 2004. gada 1. janvāra dzimušie Latvijas pilsoņi — vīrieši — , viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Ja pilsonis šajā brīdī vēl turpina iegūt vidējo izglītību, viņš ir pakļauts iesaukšanai viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Ja pilsonis līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai izglītības iestādi nav absolvējis, viņš ir pakļauts iesaukšanai viena gada laikā no 24 gadu vecuma sasniegšanas. Pilsoni iesauc arī, ja ir zudis attiecībā uz viņu lēmumā par valsts aizsardzības dienesta atlikšanu noteiktais pamats šā dienesta atlikšanai.

Kas nav pakļauti valsts aizsardzības dienestam?

Valsts aizsardzības dienestam nav pakļauts:

 1. pilsonis, kura veselības stāvoklis neatbilst valsts aizsardzības dienestam noteiktajām prasībām;
 2. pilsonis, kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērna vecāks ir miris vai otram vecākam nav iespēju īstenot aizgādību, kā arī pilsonis, kurš ar bāriņtiesas lēmumu kā aizbildnis vai audžuģimene aprūpē bērnu;
 3. pilsonis, ja viņš ir bērna, kuram ir noteikta invaliditāte, vecāks, aizbildnis vai audžuvecāks;
 4. pilsonis, kuram saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem līdz pusotra gada vecumam vai vecākiem, ja viņš ir vienīgais aprūpētājs;
 5. pilsonis, kuram ir arī kādas citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja viņš ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai ir pildījis ārvalstīs valsts aizsardzības civilo dienestu (alternatīvo dienestu), izņemot gadījumu, ja viņš valsts aizsardzības dienestam piesakās brīvprātīgi;
 6. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolvents;
 7. pilsonis, kurš profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējis ne mazāk kā 11 mēnešus;
 8. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī valsts drošības iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura minētajās iestādēs nepārtraukti nodienējusi ne mazāk kā divus gadus;
 9. pilsonis, kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 10. pilsonis, kurš  par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret viņu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.
   
Kam un kāpēc atliek iesaukumu valsts aizsardzības dienestā?

Valsts aizsardzības dienestu atliek: 

 1. pilsonim, kuram valsts aizsardzības dienestu nepieciešams atlikt veselības stāvokļa dēļ;
 2. pilsonim, kurš dien profesionālajā dienestā un nav nepārtraukti nodienējis 11 mēnešus;
 3. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja tā dien minētajās iestādēs un nav nepārtraukti nodienējusi divus gadus, kā arī valsts drošības iestāžu amatpersonām, kuras dien minētajās iestādēs;
 4. pilsonim, kurš kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto;
 5. pilsonim, kurš ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts aizsardzības dienestu var atlikt pilsonim, kurš svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, ir iegūta stipendija augstskolā, ir valsts izlases dalībnieks kādā no sporta veidiem, atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā, persona saskaņā ar likumu kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, personai svarīgi ģimenes apstākļi un citi iemesli) vēlas pildīt valsts aizsardzības dienestu citā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam.

Ņem vērā, ka Aizsardzibas ministrija kontrolēs, vai nav mainījušies apstākļi, kuru dēļ iesaucamajam tika atlikts valsts aizsardzības dienests. Ja atlikšanas pamats zudis, pilsoni iesauks dienestā. 

Vai valsts aizsardzības dienestā iesauc ārvalstīs dzīvojošos?

Ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības dienestam šobrīd aicinām pieteikties brīvprātīgi. Valsts aizsardzības dienesta izpilde ir gan goda lieta un pilsoņa pienākums, gan iespēja iegūt uzticamus draugus Latvijā.

Līdz 2027. gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauks pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs ir paziņojuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Kā tiks organizēts iesaukums valsts aizsardzības dienestā?

Aizsardzības ministrs izdos pavēli par iesaukumu valsts aizsardzības militārajā dienestā, nosakot tajā iesaucamo skaitu katram valsts aizsardzības militārā dienesta veidam. Pavēle tiek publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānotā iesaukuma.

Komplektējot valsts aizsardzības militārā dienesta iesaukumu, prioritāri tajā iekļaus pilsoņus, kuri valsts aizsardzības militārajam dienestam ir pieteikušies brīvprātīgi. Pilsoņiem, kuri pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi varēs piedāvāt izvēlēties valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes veidu. Lai nokomplektētu trūkstošo iesaukuma daļu, iesaukšana valsts aizsardzības militārajā dienestā notiks, izmantojot atlasi pēc nejaušības principa attiecībā uz to iesaucamo skaitu, kas dienestam nav pieteikušies brīvprātīgi. Atlasi pēc nejaušības principa rīkos  tikai 11 mēnešu valsts aizsardzības militārā dienesta izpildei. Atlasi pēc nejaušības principa rīkos proporcionāli valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu skaitam, kas deklarēti katrā novadā. Ministru kabinets noteikts atlases norises nosacījumus un kārtību.

Pilsonis, kurš apgūst ārsta, ārsta palīga vai māsas profesiju, studējot ārstniecības programmā, varēs izvēlēties valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes veidu, neatkarīgi no Nacionālo bruņoto spēku noteiktajām prioritātēm. Ņemot vērā studējošo profesionālās zināšanas un prasmes, studējošie varēs tikt iecelti ar attiecīgo jomu saistītos amatos.