Pārlekt uz galveno saturu

Valsts aizsardzības dienesta ieguvumi

Valsts aizsardzības dienesta karavīrs valsts aizsardzības militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā.

Viņš saņem dienesta pienākumu izpildes kompensāciju, apmaksātu veselības aprūpi, karavīra uzturdevu un pabalstu bērna uzturēšanai dienesta laikā. Viņam tiek nodrošinātas arī cita veida sociālās garantijas. 

Dienesta pienākumu izpildes kompensācija

Valsts aizsardzības dienesta karavīram un alternatīvā dienesta veicējam ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju. Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi, ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju paaugstinātā apmērā.

Ja kādu likumā paredzēto apstākļu dēļ būs nodienēts mazāk par likumā noteikto laiku (piemēram, karavīrs atvaļināts veselības stāvokļa dēļ), tad kompensācija tiks maksāta proporcionāli dienestā pavadītajam periodam.

Savukārt vienreizēju kompensāciju 1100 eiro apmērā proporcionāli nodienētajam laikam saņems valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kurš, nepabeidzot valsts aizsardzības dienestu, no tā tiek atvaļināts divu iemeslu dēļ:
1. ja karavīrs noslēdzis profesionālā dienesta līgumu;
2. ja karavīrs atvaļināts veselības stāvokļa dēļ.

Kompensācija nav pakļauta parādu piedziņai.

Kompensācija karavīram, kurš pieteicies dienestam brīvprātīgi

Valsts aizsardzības dienesta karavīram, kurš pieteicies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi, ik mēnesi izmaksā dienesta pienākumu izpildes kompensāciju 600 eiro apmērā un, pabeidzot valsts aizsardzības dienestu, papildus vienreizēju kompensāciju 1100 eiro apmērā.

Kompensācija karavīram, kurš dienestā iesaukts obligātā kārtā 

Valsts aizsardzības dienesta karavīram, kurš dienestā iesaukts obligātā kārtā, ik mēnesi izmaksā dienesta pienākumu izpildes kompensāciju 300 eiro apmērā un, pabeidzot valsts aizsardzības dienestu, papildus vienreizēju kompensāciju 1100 eiro apmērā.

Kompensācija karavīram, kurš dienestu pilda Zemessardzē vai apgūst augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieku programmu

Valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kurš dienestu piecus gadus pilda Zemessardzē vai piecu gadu laikā apgūst augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieku programmu, par katru mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu saņem kompensāciju, kas tiek aprēķināta proporcionāli ikmēneša kompensācijas (no 600 eiro vai 300 eiro). Pabeidzot valsts aizsardzības dienestu, viņam papildus izmaksā vienreizēju kompensāciju, kas tiek aprēķināta no 1100 eiro proporcionāli nodienētajam laikam.

Kompensācija alternatīvā dienesta veicējam

Alternatīvā dienesta veicējam ik mēnesi izmaksā kompensāciju 400 eiro apmērā. 

Veselības apdrošināšana un apmaksātās veselības aprūpes saņemšana dienesta laikā un pēc atvaļināšanās

Aizsardzības ministrija apdrošina alternatīvā dienesta veicēju veselību. Veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram ir tiesības uz apmaksāto veselības aprūpi, ja veselības bojājumi gūti valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram apmaksājamie pakalpojumi:
1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus veselības aprūpes iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests;
2. pacienta līdzmaksājumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību;
3. farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde);
4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ārstējošā ārsta rekomendācijas;
5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā veselības aprūpes iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;
6. visu veidu laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskajām indikācijām;
7. fizikālās medicīnas un lāzerterapijas medicīniskie pakalpojumi;
8. zobu higiēnista sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, zobu labošana un ekstrakcija.

Ja valsts aizsardzības dienesta karavīrs veselības aprūpes iestādei par viņam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus. 

Veselības aprūpes pakalpojumi sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību atvaļinātajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem

Aizsardzības ministrija valsts aizsardzības dienesta karavīram sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas izmaksas, ja valsts aizsardzības dienesta karavīrs atvaļināts no dienesta sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību valsts aizsardzības militārajam dienestam un ja tam par iemeslu bijusi trauma, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai slimība, kuras cēlonis saistīts ar valsts aizsardzības militāro dienestu.

Par nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu saistību ar dienesta pienākumu pildīšanas laikā gūtām traumām, ievainojumiem vai to sekām lems Nacionālo bruņoto spēku Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija.

Sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību atvaļinātajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem sedz šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:
1. pacienta līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību;
2. par zālēm, kuras iekļautas Latvijas Republikas zāļu reģistrā kā recepšu zāles;
3. par laboratoriskiem izmeklējumiem saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstējošā ārsta norīkojumu;
4. par fizikālās terapijas procedūrām un medicīniskajām manipulācijām saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstējošā ārsta norīkojumu;
5. par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 eiro, ja tie saistīti ar dienesta laikā (pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā, vai valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus) gūtajām traumām un ievainojumiem vai to sekām;
6. par maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, ja tie saistīti ar dienesta laikā (pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā, vai valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus) gūtajām traumām un ievainojumiem vai to sekām;
7. par medicīnisko ierīču iegādi, ja tās nepieciešamas saistībā ar dienesta laikā (pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā, vai valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus) gūtajām traumām un ievainojumiem vai to sekām.

Slimības naudas kompensācija

Ja tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā aizsardzības dienesta karavīram, kurš dienestu piecus gadus pilda Zemessardzē vai piecu gadu laikā apgūst augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieku programmu, iestājusies pārejoša darbnespēja un izsniegta darbnespējas lapa, šo karavīru uz darbnespējas laiku atbrīvo no dienesta pienākumu izpildes un pārtrauc dienesta pienākumu izpildes kompensācijas izmaksu. Ja darba devējs neizmaksā slimības naudu par pārejošas darbnespējas periodu, kas bijis dienesta tiešās izpildes laikā, vai karavīram netiek maksāts slimības pabalsts darbnespējas lapas B periodā, kas bijis dienesta uzdevumu izpildes laikā, karavīram izmaksā slimības naudas kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem. Slimības naudas kompensācijas apmērs nepārsniedz noteiktās dienesta pienākumu izpildes kompensācijas apmēru.

Nacionālie bruņotie spēki izmaksā slimības naudas kompensāciju valsts aizsardzības dienesta karavīram, kurš dienestu piecus gadus pilda Zemessardzē vai piecu gadu laikā apgūst augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieku programmu, 100 procentu apmērā no ikmēneša kompensācijas (atkarībā no tā, vai valsts aizsardzības dienesta karavīrs dienestam pieteicies brīvprātīgi (600 eiro) vai iesaukts obligātā kārtā (300 eiro)) par pārejošas darbnespējas periodu, kas iestājies un iekrīt dienesta pienākumu izpildes laikā, sākot ar:
1. otro darbnespējas dienu, ja izsniegta darbnespējas lapa A un valsts aizsardzības dienesta karavīrs nesaņem slimības naudu no darba devēja;
2. pirmo darbnespējas dienu, ja izsniegta darbnespējas lapa B un valsts aizsardzības dienesta karavīrs nesaņem slimības pabalstu saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", un to apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram, kas dienestu pilda 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā, un alternatīvā dienesta veicējam slimības naudas kompensācija netiek maksāta, bet pārejošas darbnespējas laikā (kā priekšnosacījums attaisnotai prombūtnei un nespējai pildīt valsts aizsardzības dienestu) turpina maksāt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju.

Karavīra uzturdeva 

Valsts aizsardzības dienesta karavīrs valsts aizsardzības militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā, dienesta laikā saņemot karavīra uzturdevu.

Valsts aizsardzības dienesta karavīrs nesaņem karavīra uzturdevu, ja viņam piešķirta uzturdevas kompensācija. Valsts aizsardzības dienesta karavīrs saņem kompensāciju, ja viņš atrodas dienesta vietā un viņu nav iespējams nodrošināt ar attiecīgajām uzturdevām. 

Uzturdevas kompensācija nav pakļauta parādu piedziņai.

Pabalsts bērna uzturēšanai dienesta laikā un tiesības bērnus iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs

Valsts aizsardzības dienesta karavīram, kurš valsts aizsardzības militāro dienestu pilda 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībā vai Zemessardzes vienībā, un alternatīvā dienesta veicējam bērna uzturēšanai dienesta laikā piešķir pabalstu, kuru izmaksā dienesta laikā ik mēnesi 200 eiro apmērā par katru bērnu.

Pabalstu bērna uzturēšanai izmaksā, ja no valsts aizsardzības dienesta karavīra, kurš valsts aizsardzības militāro dienestu pilda 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībā vai Zemessardzes vienībā, vai no alternatīvā dienesta veicēja saņemts apliecinājums par bērnu skaitu, uzsākot valsts aizsardzības dienesta izpildi, bet dienesta izpildes laikā – uz iesnieguma pamata, ko mēneša laikā iesniedz vienības komandierim vai Aizsardzības ministrijas padotības iestādes vadītājam, kurā veic alternatīvo dienestu.

Valsts aizsardzības dienesta karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbrīvošana no darba (amata) pienākumu pildīšanas un mācībām (studijām)

Darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām) valsts aizsardzības dienesta karavīru un alternatīvā dienesta veicēju valsts aizsardzības dienesta izpildes laikā.

Darba devējs darbiniekam, kurš atbrīvots no darba (amata) pienākumu pildīšanas, saglabā iepriekšējo darbu (amatu) vai nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu (amatu) ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Valsts aizsardzības dienesta izpildes laiks nav ieskaitāms laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 

Izglītības iestāde pilsonim, kurš atbrīvots no mācībām (studijām), saglabā tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas.

Tiesības uz telpu dzīvošanai un drošu vidi

Valsts aizsardzības militārā dienesta tiešās izpildes laikā valsts aizsardzības dienesta karavīru nodrošina ar telpu dzīvošanai kazarmā. Pildot valsts aizsardzības militārā dienesta pienākumus lauka apstākļos, valsts aizsardzības dienesta karavīram nodrošina izmitināšanu atbilstoši dienesta uzdevumu izpildes apstākļiem.

Iestāde, kurā alternatīvā dienesta veicējs pilda alternatīvo dienestu, var nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu.

Valsts aizsardzības dienesta karavīriem un alternatīvā dienesta veicējiem ir tiesības uz emocionālo un fizisko drošību valsts aizsardzības dienesta izpildes laikā.

Obligātā sociālā apdrošināšana kā darba ņēmējam

Aizsardzības ministrija veic sociālās apdrošināšanas iemaksas par valsts aizsardzības dienesta karavīriem un alternatīvā dienesta veicējiem.

Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļautas personas, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

Apdrošināšana būs kā jebkuram darba ņēmējam. Tas nozīmē – visiem sociālās apdrošināšanas gadījumiem: pensijai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas (28,52% apmērā) no obligāto iemaksu objekta 71,14 eiro par valsts aizsardzības dienestā esošām personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

Valsts atbalsts, finansējot studijas, pilsoņiem, kas pieteikušies brīvprātīgi un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu

Valsts augstskolas un koledžas apstiprinātā finansējuma ietvaros finansē studijas īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākās izglītības posmos pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to, ja studējošie atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem. 

Valsts augstskolas un koledžas, uzņemot studiju programmās pilsoņus, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa nodrošina no valsts budžeta finansētas studiju vietas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības studiju virzienu (skatīt 1. pielikumu) studiju programmās.

Lai pretendētu uz studiju vietām, kas tiek finansētas no valsts budžeta, persona studijām valsts augstskolā vai koledžā reģistrējas ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē. Reģistrējoties studijām, iesniegumam jāpievieno izziņa, kas apliecina brīvprātīgu pieteikšanos valsts  aizsardzības dienestam un atvaļināšanu rezervē, beidzoties dienesta termiņam.

No valsts budžeta finansē tās studiju vietas, kurās uzņemtās personas ir sekmīgas un kurām nav akadēmisko parādu. Šīs prasības neizpildes gadījumā personai tiesības uz studiju vietu, kas tiek finansēta no valsts budžeta, atbilstoši valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem noteikumiem var tikt atņemtas. Persona var atkārtoti pretendēt uz šādu studiju vietu atbilstoši valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem."

Dienesta laiks – pensijas stāžam un izdienas stāžā

Apdrošināšanas stāžu veido apdrošināšanas iemaksu periodi, par kuru veiktas apdrošināšanas iemaksas.

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju, ieskaita valsts aizsardzības dienesta izpildes laiku.

Ja karavīrs gada laikā pēc atvaļināšanas no valsts aizsardzības dienesta iestājas profesionālajā dienestā, izdienas laikā izdienas pabalsta saņemšanai ieskaita valsts aizsardzības dienestā pavadīto laiku.

Citas sociālās garantijas 

Uz valsts aizsardzības dienesta karavīriem ir attiecināmas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktās garantijas un 23. panta nosacījumi. 

21. panta trešajā un sestajā daļā paredzēto pabalstu valsts aizsardzības dienesta karavīram aprēķina, par pamatu ņemot profesionālā dienesta karavīram ar līdzvērtīgu dienesta pakāpi noteikto mēneša bāzes algu.

Kārtību, kādā izmeklējami un uzskaitāmi nelaimes gadījumi, kuros dienesta laikā cietuši valsts aizsardzības dienesta karavīri un alternatīvā dienesta veicēji, nosaka Ministru kabinets.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz valsts aizsardzības dienesta bezmaksas informatīvo tālruņa numuru 1827 vai rakstīt uz e-pastu vad@klustikaravirs.lv