Pārlekt uz galveno saturu

Iespējas studējošo speciālajā militārajā apmācībā

Studējošo speciālo militāro apmācību var apgūt tikai tie Latvijā akreditēto augstskolu un koledžu studējošie, kuri ir iestājušies Zemessardzē, medicīniskajā pārbaudē ir atzīti par derīgiem militārās apmācības apguvei, kā arī ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus (ja tādi noteikti).

Apmācību var uzsākt jebkurā kursā studējošais un turpināt, līdz apgūti visi apmācību posmi – arī pēc augstākās izglītības iegūšanas.  

Uzsākot militāro apmācību, kas dod iespēju Latvijā akreditētajās augstskolās vai koledžās studējošajiem no studijām brīvajā laikā brīvprātīgi apgūt militārās zināšanas un prasmes, apgūst šādus militārās apmācības posmus:

- pamatapmācība – līdz desmit nedēļām ilgā apmācībā klātienē brīvdienās vai lauka nometnē apgūstot militārās pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas katram zemessargam valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, piemēram, lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanu, topogrāfiju, sakaru procedūras, pirmo medicīnisko palīdzību, ierindas apmācību un citas prasmes;

- jaunākā instruktora apmācība – līdz 12 nedēļām ilgā apmācībā klātienē un tālmācībā apgūstot instruktoram un 8 - 12 karavīru (nodaļas) komandierim nepieciešamās zināšanas un prasmes, tostarp attīstot pašiniciatīvu, līdera dotības, kā arī spēju ātri un precīzi pieņemt lēmumus;

- Zemessardzes vada komandiera apmācība – - līdz 64 nedēļām ilgā apmācībā tālmācībā un klātienes nodarbībās desmit nedēļas nogalēs, divu nedēļu vasaras lauka nometnē un  4-5 dienu taktiskajās mācībās rudenī, apgūstot jaunākajam virsniekam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu patstāvīgi un kvalitatīvi pildīt Zemessardzes kājnieku vada komandiera pienākumus un uzdevumus: kājnieku vada taktiku, strēlnieku ieroču uzbūvi un spējas, netiešo uguns atbalstu, pretgaisa un prettanku vienību spējas un izmantošanu, kaujas inženieratbalstu, izlūkošanu, kaujas nodrošinājumu, aizsardzību pret masveida iznīcināšanas ieročiem, sakarus, medicīnas nodrošinājumu, militārās tiesības, militāro vadību, militāro psiholoģiju, militārā pedagoģiju, starptautisko un nacionālo drošību un vides aizsardzību (militāro vingrinājumu laikā).

Lai kļūtu par virsnieku profesionālajā dienestā, būs jāapgūst tikai apmācībā neiekļautie vada komandiera kursa posmi.  

Pirms jaunākā instruktora un Zemessardzes vada komandiera apmācības posmu apguves ar zemessargu noslēdz līgumu par mācībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemessargu nosūtīšanu iegūt militāro izglītību, nosakot, ka pēc militārās izglītības iegūšanas zemessargam jānodien Zemessardzē vismaz pieci gadi.

Militārās apmācības posmus apgūst secīgi (izņemot to izglītības saturu, kuru apgūst tālmācībā vai e-studijās). Jaunākā instruktora apmācību var uzsākt tikai pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības apguves, bet Zemessardzes vada komandiera apmācību – pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības un jaunākā instruktora apmācības apguves. Ja studējošais šos militārās apmācības posmus jau apguvis iepriekš, dienot Zemessardzē, par viņa uzņemšanu nākamajā militārās apmācības posmā lemj Mācību vadības pavēlniecības komandieris.

Zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē ieskaita rezerves karavīros