Pārlekt uz galveno saturu

Atlase studējošo speciālajai militārajai apmācībai

Atlases mērķis ir izvērtēt katra zemessarga kandidāta atbilstību dienestam Zemessardzē nepieciešamajām veselības stāvokļa un valsts valodas zināšanu prasībām, morālajām un psiholoģiskajām īpašībām, kā arī iespējamos drošības riskus. Atlases princips ir balstīts uz katra zemessarga kandidāta individuālu izvērtēšanu atlases procesā.

No zemessarga kandidāta pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad noslēgts līgums “Par dienestu Zemessardzē”, personu, kas vēlas iestāties dienestā Zemessardzē, uzskata par zemessarga kandidātu.

Ja jau dienē Zemessardzē, atlase, lai uzsāktu studējošo speciālo militāro apmācību, nebūs jāveic.

Atlase

Vienība zemessarga kandidātam pēc pieteikuma anketas saņemšanas izsniegs valsts apmaksātus pieprasījumus, nosūtot:
- uz narkoloģisko un psihiatrisko iestādi izziņas izdošanai par to, vai ir/nav ārstējies un vai ir/nav uzskaitē,
- pie ģimenes ārsta izraksta no ambulatorās kartes izsniegšanai par pārslimotajām slimībām, veiktajiem izmeklējumiem un pašreizējo veselības stāvokli (veidlapa 027 u).

Vienība izsniegs arī norīkojumu uz medicīnisko komisiju medicīnas iestādē, ar kuru Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir noslēgts līgums par sadarbību medicīniskās pārbaudes veikšanā.

Zemessarga kandidātam jāiesniedz medicīniskai komisijai psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta atzinumu.

Izmeklēšanas apjoms: 
- asins analīze, 
- urīna analīze, 
- krūškurvja orgānu rentgenoloģiskā izmeklēšana, 
- personām, vecākām par 40 gadiem - EKG, 
- sievietēm - ginekoloģiskā izmeklēšana, 
- pēc indikācijām - norīkojums pie cita speciālista (piemēram, LOR, oftalmologs u.c.).

Medicīniskā komisija noteiks veselības stāvokļa kapacitāti un pieņems lēmumu par to, vai ir/nav derīgs dienestam Zemessardzē.

Vienība pārbaudīs Sodu reģistra datubāzē esošo informāciju par zemessarga kandidāta izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un izvērtēs zemessarga kandidāta atbilstību dienestam Zemessardzē.

Vienība pēc pārbaužu veikšanas informēs zemessarga kandidātu, norādot vietu un laiku, kad zemessarga kandidātam jāierodas uz atlasi dienestam Zemessardzē, līdzi ņemot šādus dokumentus (ja nav iesniegti iepriekš):
- Latvijas pilsoņa pasi vai personas apliecību (eID karti),
- īsu dzīves aprakstu (CV),
- izglītību (civilo un militāro) apliecinošu dokumentu (oriģinālus),
- iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošu dokumentu,
- agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinošu dokumentu,
- valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu, ja zemessarga kandidāts nav absolvējis izglītības iestādi latviešu valodā.

Zemessarga kandidāta apmācība

Zemessarga kandidāts atlases laikā piedalās un noklausās zemessarga kandidāta apmācības kursu pēc atsevišķas apmācību programmas, kas sagatavo zemessarga kandidātu dienestam Zemessardzē.

Vienība organizē apmācību no zemessarga kandidāta pamatdarba brīvajā laikā (parasti – nedēļas nogalēs). Tajā iekļauta ierindas, normatīvo aktu un cita veida apmācība.

Zemessarga kandidātam nav jāpiedalās zemessarga kandidāta apmācību kursā un nav jākārto atlases pārbaudījumi, ja viņš var dokumentāri pierādīt un ir:
- sekmīgi pabeidzis Jaunsargu mācību paraugprogrammas trešo vai ceturto līmeni,
- dienējis profesionālajā dienestā (vairāk nekā sešus mēnešus),
- dienējis obligātajā militārajā dienestā,
- sekmīgi pabeidzis augstskolu studentu speciālo militāro apmācību vismaz kareivja kursu (viena gada programmu).

Zemessarga zvēresta došana

Zvērestu zemessarga kandidāts dod, kad sekmīgi nokārtojis atlases pārbaudījumus, tostarp, sekmīgi apguvis zemessarga kandidāta apmācības kursu.

Uzsākot dienestu Zemessardzē, Latvijas pilsonis dod zvērestu:
“Es, uzņemoties zemessarga pienākumus un apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt zemessarga pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu komandieru pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”

Pēc zvēresta došanas vienības komandieris ar zemessarga kandidātu slēdz līgumu “Par dienestu Zemessardzē”.

Līgumu par dienestu Zemessardzē slēdz līdz zemessarga dienestam Zemessardzē noteiktajam maksimālajam vecumam.  Maksimālais vecums dienestam Zemessardzē ir 65 gadi, izņemot zemessargus speciālistus, zemessargus instruktorus speciālistus un zemessargus virsniekus speciālistus. Ja zemessarga speciālista, zemessarga instruktora speciālista un zemessarga virsnieka speciālista veselība un fiziskā sagatavotība atbilst noteiktajām prasībām, viņš var turpināt dienestu Zemessardzē pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas.