Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālā dienesta ieguvumi

Konkurētspējīga un motivējoša atlīdzība sākot no 1400 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kuru veido mēnešalga sākot no 835 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, amata kvalifikācijas kategorijas koeficients sākot no 1,10, kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem 250 eiro mēnesī un uzturdevas kompensācija 14 eiro dienā; plašas sociālās garantijas; valsts apmaksāta veselības aprūpe; bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās; darbs saliedētā komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko operāciju rajonos, un izdienas pensija pēc atvaļināšanās no dienesta ir būtiskākie profesionālā dienesta ieguvumi. 

Karavīrs saņem atlīdzību jau no pirmās dienesta dienas, tostarp militārās pamatapmācības laikā. Jāņem vērā, ka pamatapmācības laikā atlīdzība būs nedaudz zemāka, jo kursants apmācības dienās tiek nodrošināts ar ēdienu, kā arī viņam netiek piemērots amata kvalifikācijas kategorijas koeficients.

Mums ir ko Tev piedāvāt!

Darba samaksa 

Mēnešalga

To saņem atkarībā no dienesta pakāpes, izdienas, militārās izglītības kategorijas un amata kvalifikācijas kategorijas koeficienta, kas mēnešalgas likmi var palielināt līdz 30 %.

Uzsākot profesionālo dienestu, karavīram piešķir pirmo dienesta pakāpi “kareivis”. Tai pirmajā izdienas gadā noteiktā mēnešalgas likme ir 835 eiro pirms nodokļu nomaksas, otrajā – 860 eiro, bet trešajā – jau 885. Turpmāk tā paaugstinās ik pēc diviem izdienas gadiem. Pēc pamatapmācības kursa sekmīgas pabeigšanas, karavīrs tiek norīkots turpmākam dienestam vienībā, kur tiek iecelts amatā, kuram tiek piemērots amata kvalifikācijas kategorijas koeficients sākot ar 1,10.

Savukārt instruktoriem un virsniekiem speciālistiem, uzsākot dienestu vienībā pēc sekmīgas speciālistu pamatapmācības kursa apgūšanas un noteiktās dienesta pakāpes piešķiršanas, atkarībā no vienības un amata piemēro augstāku amata kvalifikācijas kategorijas koeficientu, līdz ar to palielinās ne tikai mēnešalgas likme, bet arī kopējās atlīdzības apmērs, piemēram, ārstiem kopējā atlīdzība ir sākot no 1950 eiro, ārsta palīgiem – sākot no 1800 eiro, medicīnas māsām – sākot no 1750 eiro, farmaceitiem – sākot no 1650 eiro, psihologiem – sākot no 1600 eiro, juristiem – sākot no 1600 eiro, aviācijas tehniķiem – sākot no 1450 eiro, avioniķiem – sākot no 1450 eiro, elektronikas tehniķiem – sākot no 1450 eiro, sakaru un informācijas sistēmu (SIS) tehniķiem – sākot no 1550 eiro, SIS tīklu administratoriem – sākot no 1450 eiro, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ekspertiem – sākot no 1600 eiro, radio sistēmu tehniķiem – sākot no 1500 eiro utt.  

Naudas balvas

Karavīram var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz karavīram noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar karavīram vai vienībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā karavīra ieguldījumu attiecīgās vienības mērķu sasniegšanā.

Piemaksas

- par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē - 50 % no mēnešalgas, 
- karavīram, kurš piedalās starptautiskajā operācijā – 1932 eiro mēnesī, kuru vēl reizina ar operācijai noteikto koeficientu no 1 līdz 2, 
- par atbalstu vai apmācību vadību, kā arī citu uzdevumu veikšanu  - līdz 25 % no mēnešalgas, 
- karavīram par dienestu uz kuģa jūrā – 5 eiro stundā, 
- gaisa kuģu apkalpes loceklim – 25 eiro stundā par nolidotajām stundām 
- un citas piemaksas.  
 

Sociālās garantijas

Pabalsti

- atvaļinājuma pabalsts – 50 % no mēnešalgas, 
- izdienas pabalsts ik pēc nodienētiem 5 gadiem, ja tiek pagarināts profesionālā dienesta līgums – pēdējo 3 mēnešalgu apmērā. Ja karavīrs gada laikā pēc atvaļināšanas no valsts aizsardzības dienesta iestājas profesionālajā dienestā, izdienas laikā izdienas pabalsta saņemšanai ieskaita valsts aizsardzības dienestā pavadīto laiku, 
- pārcelšanās pabalsts – 1 mēnešalgas apmērā un 50 % apmērā no mēnešalgas par katru ģimenes locekli, 
- atvaļināšanās pabalsts  
- un citi pabalsti.

Kompensācijas

- kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem – 250 eiro mēnesī, 
- uzturdevas kompensācija – 14 eiro dienā (to neizmaksā par laiku, kurā karavīru nodrošina ar silto ēdienu vai sauso uzturdevu), 
- optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija reizi gadā – līdz 150 eiro, 
- mācību maksas kompensācija, ja karavīrs, nepārtraucot dienesta pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē. Kompensāciju piešķir karavīram, kurš ir nodienējis vismaz vienu gadu un augstākā izglītība nepieciešama viņa esošā vai plānotā amata pienākumu izpildei, 
- transporta izdevumu kompensācija par nosūtīšanu un atrašanos komandējumā, 
- ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija 
- un citas kompensācijas.

Atvaļinājumi

- ikgadējais apmaksātais atvaļinājums  - sākot no 30 dienām gadā (ik pēc 5 nodienētiem gadiem atvaļinājuma dienu skaits palielinās par 3 dienām), 
- apmaksāts papildatvaļinājums ārstēšanās un atveseļošanās nolūkiem, starptautiskās operācijas laikā - līdz 30 dienām, un pēc atgriešanās no tās – līdz 20 dienām, 
- mācību atvaļinājums – līdz 20 darba dienām gadā 
- un citi atvaļinājumi. 
 

Veselības aprūpe  

Karavīram apmaksājamie veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

- ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus veselības aprūpes iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests, 
- pacienta līdzmaksājumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, 
- farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde, 
- medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ārstējošā ārsta rekomendācijas, 
- medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā veselības aprūpes iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, 
- visu veidu laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskajām indikācijām, 
- fizikālās medicīnas un lāzerterapijas medicīniskie pakalpojumi, 
- zobu higiēnista sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, zobu labošana un ekstrakcija, 
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tai skaitā izmantojot ārstniecību (karavīriem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām, un šo karavīru tuviniekiem).

Pēc dienesta

Ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus sedz arī no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem, kuri atbilst Militārā dienesta likuma 59. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Atvaļinātajam karavīram, kuram izsniegta starptautisko operāciju veterāna apliecība, ir tiesības, ja nepieciešams, saņemt apmaksātu bruņoto spēku psihologu palīdzību.

Citas priekšrocības

- karavīra bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē, 
- karavīram ir tiesības uz izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz 80 % apmēru no pēdējos 5 dienesta gados saņemtās vidējās darba samaksas, 
- karavīrs var saņemt valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. 
- karavīrs un karavīrs, kuram izsniegta starptautisko operāciju veterāna apliecība, var saņemt uzņēmēju atbalstu - īpašas atlaides precēm un pakalpojumiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām jautāt virtuālajam rekrutierim. Tas pieejams ekrāna lejas daļā, labajā malā, kur izvietots Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) logotips. Lai uzsāktu sarunu, spied uz logotipa un atvērtajā logā ieraksti savu jautājumu!